Privaatsuspoliitika

1. ÜLDLEPING

DaliLeo Estonia OÜ, registrinumber 16493884, aadress: Sõerupargi, Pihali küla Kohila vald Raplamaa 79703, edaspidi: DALILEO, tagab sisu olemasolu veebilehel www.dalileokakao.ee, edaspidi: veebileht, ja pakub teenuseid kooskõlas allpool toodud tingimuste, transpordipoliitika, tagastuspoliitika, muude tingimuste ja ka tegutsemispoliitikaga, mille kirjeldus on postitatud veebilehele, võttes arvesse teatud funktsionaalsust, funktsioone ja reklaamikampaaniaid, aga ka klienditeenindust, seda kõike loetakse käesoleva lepingu osaks ja selle tingimustes sisalduvaks (edaspidi koos: tingimused). Autentides veebilehe VEEBIPOE jaotise, kinnitate, et olete lugenud, mõistate ja nõustute ilma piirangute või kvalifitseerimiseta nende kasutustingimustega.

Kui tarbija ostab DALILEO veebilehel müügiks tooteid (edaspidi: kaup) interneti kaudu, loetakse selline kahepoolne leping kauglepinguks.

Kui veebilehelt kaupa tellinud või ostnud kliendil puudub õigus- ja teovõime, vastutab sellise isiku seaduslik esindaja (nt vanemad, eestkostjad) toodete tellimise ja tasumise eest. Eeltoodud olukorras ei ole tellimus tühistatav, ka ei ole makstud ostuhind hüvitatav.

Kauba ostmise kaugleping loetakse sõlmituks kauba eest maksmisel.

2. PRIVAATSUS

DALILEO kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eriti eraelu puutumatuse õigust, seoses füüsilise isiku isikuandmete töötlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

DALILEO ei kasuta ega jaga saadud teavet, mille olete veebis andnud ilma seadusliku aluseta. DALILEO on kohustatud avaldama isikuandmeid valitsuse ja omavalitsuse ametnikele seaduses ettenähtud juhtudel. Me oleme kohustatud avaldama kliendi isikuandmeid siis, kui seadus seda ette näeb.

DALILEO ESTONIA OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

DALILEO võib töödelda teie isikuandmeid kokkuvõtlikul viisil statistika vajaduste täitmiseks, et pakutavaid teenuseid analüüsida ja parendada.

DALILEO võtab kõik võimalikud meetmed teisse puutuvate isikuandmete turvalisuse jaoks, et kaitsta neid varguse, kaotamise, ärakasutamise, aga ka volitamata kasutuse, avaldamise, muutmise ja kahjustamise suhtes.

2.1. ÜLDÕIGUSED

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on teil järgmised õigused:

- nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele;
- nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist sellises ulatuses, nagu see on võimalik;
- nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või sellega mitte nõustuda;
- nõuda oma isikuandmete liikumist (ülekantavus) sellises ulatuses, nagu see on võimalik;
- igal ajal tühistada antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;
- esitada kaebus riiklikule isikuandmete kaitse järelevalveasutusele;
- võtta ühendust DALILEOga ning saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

DALILEO kontaktandmed:
DaliLeo Estonia OÜ
16493884 

Sõerupargi, Pihali küla Kohila vald Raplamaa 79703 Eesti
phone: +372 59819279, email: kakao@dalileo.ee.

2.3.1. KAUGLEPINGU SÕLMIMINE

Kauglepingu sõlmimiseks peab DALILEO kasutama ja töötlema isikuandmeid, mis on ära toodud tellimuse esitamise vormis. Kui te ei sisesta oma isikuandmeid, ei saa te kauglepingut sõlmida.

DALILEO kogub ja säilitab teavet teie ostuajaloo kohta eesmärgiga parendada pakutaid tooteid ja teenuseid, selle aluseks on DALILEO seaduslik huvi koguda teavet pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave seoses sõlmitud kauglepingutega (ostetud tooted), sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõestusena kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. DALILEO säilitab seda teavet enda seadusliku huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huvisid mistahes vaidluse korral ning seadusel põhineva kohustuse tõttu säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid, mis on seotud kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötlevad ainult DALILEO ja meie äripartnerid, kes pakuvad transporditeenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni Eesti Vabariigi sätestatud säilitamisperiood aegub, või seni, kuni täitub hagi kohtusse andmise tähtaeg – mis iganes aeg neist täitub kõige hiljem.

2.4. UUDISKIRJADE VASTUVÕTMINE

Kui annate nõusoleku saada meili teel uudiskirju, nõustute sellega, et DALILEO saadab teie meiliaadressile mitmesuguseid kaubanduslikke teadaandeid, näiteks tootekampaaniate ja eripakkumiste kohta.

Teie isikuandmeid töötlevad seoses kaubanduslike teadaannete saatmisega ainult DALILEO ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja meiliplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalselt.

Selle eesmärgi täitmiseks töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni teatate soovist loobuda kaubanduslike teadaannete saamisest tellimuse kinnituses või reklaamis saadetud lingi kaudu. Teavet loobumise kohta säilitatakse selleks, et täita teie soovi mitte enam kaubanduslikke teadaandeid saada.

DALILEO lõpetab teile kaubanduslike teadaannete saatmise niipea, kui teie sooviavaldus on töödeldud. Palume teil siiski arvesse võtta, et sooviavalduste töötlemine sõltub tehnilisest võimekusest teie nõuet täita, seetõttu võib töötlemine võtta aega kuni viis päeva.

3. VEEBILEHE EESMÄRK

Selle veebilehe on loonud ja seda haldavad DALILEO ja selle levipartnerid. Veebileht on loodud, et toimida ettevõtte ja kliendi vahelise tõhusa suhtlusplatvormina ning olla kaubamärgi toodete veebimüügikoht ja teabeallikas kogu toote- ja ettevõttealase teabe jaoks.

4. TOOTED JA TEENUSED ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS

Veebilehel saadaolevad tooted ja teenused ning mistahes näidised, mida võime teile pakkuda, on ainult isiklikuks kasutamiseks. Te ei või meilt saadud näidiseid või teenuseid müüa või edasi müüa. DALILEO jätab endale õiguse ette teavitades või teavitamata tühistada või vähendada mistahes täidetava tellimuse või teile pakutavate toodete või teenuste mahtu, mille puhul usume omal äranägemisel, et selle tulemuseks võib olla meie kasutustingimuste rikkumine.

5. TEABE TÄPSUS

Püüame veebilehel tooteid kirjeldades olla võimalikult täpsed. Kui tootega seotud teave (kirjeldus, värvid jms) on muutunud, ei saa DALILEO tagada, et mistahes ajahetkel sisaldab veebilehele postitatud teave kõige värskemaid uuendusi.

6. INTELLEKTUAALOMAND

Kogu teave ja sisu, mis on veebilehel saadaval, seahulgas, kuid mitte ainult kaubamärgid, logod, teenusemärgid, tekst, graafika, logod, nupuikoonid, kujutised, audioklipid, andmekogud ja tarkvara, ning nende kogumine ja organiseerimine (ühiselt: sisu) on DALILEO omand ning seda kaitsevad Eesti Vabariigi seadused ja muud rahvusvahelised õigusaktid, mis reguleerivad intellektuaalomandi kaitset, sealhulgas autoriõigusi ja kaubamärke reguleerivad seadused. Meie kaubamärke ei tohi kasutada mistahes viisil mistahes eesmärgil ilma meie kirjaliku loata.

7. HINNAPOLIITIKA

Kõik hinnad on hetkel veel käibemaksu vabad( 04.05.2023) Sõltuvalt transpordi sihtkohast võivad teie tellimusele rakenduda täiendavad transpordikulud, mida näidatakse selgelt enne seda, kui peate makse tegema, ja mis sisalduvad tellimuse kogumaksumuses. Üle 61€ ostukorvi puhul saatmise Eesti riigi siseselt tasuta. 

8. KASUTAJA VASTUTUS

Sellele veebilehele tulles või seda kasutades järgite neid kasutustingimusi ja veebilehele postitatud juurdepääsu või kasutamise erihoiatusi või -juhiseid. Te peate alati käituma kooskõlas seaduste ja tavadega ning heas usus. Te ei või teha mistahes muudatusi veebilehele või mistahes sellel lehel olevale sisule või teenustele ning te ei või mingil moel piirata veebilehe ühtsust või toimimist. Piiramata nende kasutustingimuste mistahes muu sätte üldkehtivust, kui te jätate hooletusest või tahtlikult täitmata mistahes neis kasutustingimustes sätestatud kohustused, olete vastutav kõigi kadude ja kahjude eest, mida see võib põhjustada DALILEO-le.

9. VASTUTUSE PIIRAMINE

Te nõustute, et vastavalt kohaldatavale seadusele ei vastuta DALILEO (kas lepinguliselt, hooletusest või muul põhjusel) mistahes tingimustel teie veebilehe kasutamisel esinevate mistahes katkestuste või tõrgete eest.

Te nõustute täielikult vastavalt seadusele, et DALILEO ei vastuta (kas lepingu, lepinguvälise kahju (sealhulgas hooletuse) või muu alusel) mistahes olukorras a) äritegevuse katkestuse eest; b) veebilehe juurdepääsu aeglustumise või katkestuste eest; c) andmete mittesaatmise, valesti saatmise, andmelaostuse, hävimise või muu muutmise eest; d) mistahes kadude või kahjude eest, mis tekkisid veebilehel olevate väljasuunavate linkide kasutamise või olemasolu tõttu; e) arvutiviiruste, süsteemitõrgete või rikete eest, mis võivad esineda seoses veebilehe kasutamisega, sealhulgas kolmandate poolte veebilehtede hüperlinkide kasutamisega; f) ebatäpsuste või väljajättude eest sisus või g) juhtumite eest, mis on väljaspool meie mõjuvõimu.

10. AUTORIÕIGUSTE KAEBUSED

DALILEO ESTONIA OÜ. Kõik õigused kaitstud.

Kogu selle veebilehe sisu, kirjavahetus (e-post või tavapost) ja ka turundusvahendid, mida kasutatakse veebilehe reklaamimiseks kolmandate poolte vahenditel, on DALILEO omand. Sisu mistahes osa või kogu sisu reprodutseerimine ja taasavaldamine on keelatud, välja arvatud järgmistel eesmärkidel.

Isiklikuks tarbeks kopeerimise litsents:

teil on lubatud teha sisust koopiaid või printida sellest osi mõistlikuks isiklikuks tarbeks.

Piiratud kasutamiseks kopeerimise või taasavaldamise litsents:

te võite teha trüki- ja digitaalmaterjalist kolmandatele pooltele kasutamiseks koopiaid ainult siis, kui märgite neile DALILEO veebilehe sisu ja materjali allikana, lisades taasavaldatud koopiate üla‑URL-i (http://www.dalileoakakao.ee). Lisaks peate teavitama kõiki kolmandaid pooli, kellega neid koopiaid jagate, et selliste koopiate taasavaldamise korras tuleb materjalide allikana märkida DALILEO veebileht üla-URL-iga (http://www.dalileokakao.ee).

11.  HÜVITIS

Te nõustute meid kaitsma mistahes kahju, kadude ja tasude kui ka juristitasude eest, mis tulenevad mistahes kolmanda poole nõudest või hagist, teiepoolsest kasutustingimuste rikkumisest, vigadest teie esindustes, garantiidest või selle veebilehe kasutamisest.

12. VAIDLUSED

Seoses mistahes vaidlusega veebilehe üle reguleerivad kõiki veebilehe kasutustingimustega seotud õigusi, kohustusi ja tegusid Eesti Vabariigi seadused, nagu kasutustingimused oleks leping, mis sõlmiti ja täideti täies ulatuses Eestis.

Lepingu sõlmivad pooled kinnitavad siinkohal, et nad üritavad lahendada mistahes vaidlused seoses veebilehe külastuse või selle kauglepingu täitmise, tõlgendamise või lõpetamisega vastastikuste läbirääkimiste teel.

Kui pooled ei suuda lahendada tekkivaid vaidlusi rahumeelsete vastastikuste läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik vaidlused, lahkarvamused või nõuded Eesti Vabariigi kohtutes. Juhul kui olete mistahes viisil rikkunud või ähvardanud rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi, võime taotleda ettekirjutust või muud asjakohast toetust mistahes kohtus ja te nõustute sellise mistahes kohtu erandliku kohtualluvuse ja kohtumõistmispaigaga.

Pooled on kokku leppinud kohtumõistmispaigas ja vaidluste lahendamise menetluses kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I).

Kui DALILEO ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus selle üle, kas nende vahel sõlmitud lepingu sätted on õiglased, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku tarbijakaitseasutuse poole.

Kui DALILEO ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus füüsiliste isikute andmekaitse üle, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse poole.

13. ÜLDSÄTTED

Käesolevaga nõustute, et kasutustingimused kujutavad endast lepingut teie ja DALILEO vahel seoses veebilehe ja selle sisu teiepoolse kasutamisega.

DALILEO-l on õigus tingimusi igal ajal muuta ja täpsustada, avaldades muudatused veebilehel ja märkides ära viimase uuenduse kuupäeva või saates teile muudatuste kohta meili, juhul kui DALILEO leiab, et muudatused võivad olla teie jaoks olulised. Kõik kasutustingimuste muudatused jõustuvad peale veebilehel avaldamist. Jätkates veebilehe kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate nõustumist muudatustega. DALILEO jätab endale õiguse lõpetada või tagasi võtta mistahes õigused, mis on nende kasutustingimuste alusel antud. Teil tuleb selliste tagasivõtmiste või muudatustega nende jõustumisel nõustuda, sealhulgas lõpetada vajaduse korral selle veebilehe kasutamine.

Need tingimused ei ole tõlgendatavad partnerluse või mistahes ühisettevõtte loomisena teie ja DALILEO vahel. Juhul kui DALILEO ei suuda veenda teid kasutustingimusi täitma, ei mõjuta see meie õigust taotleda kasutustingimuste täitmist enne või pärast seda juhtumit. Kui nende kasutustingimuste mistahes sätet ei saa kohaldatava õigusakti alusel täita või see on kohaldatava õigusakti alusel kehtetu või tunnistatakse kohaldamatuks või kehtetuks mistahes kohtuvälise või kohtuotsusega, ei muuda see neid kasutustingimusi tervikuna kehtetuks või kohaldamatuks. Käesolevaid kasutustingimusi tuleb sel juhul muuta vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele võimaluste piires nii, et need kajastaksid poolte esialgset kavatsust algsete kasutustingimuse kohaselt

14. VÄÄRAMATU JÕUD

DaliLeo Estonia OÜ ei ole vastutav mistahes viivituste, kohustuste täitmise nurjumise või mistahes muude tõrgete eest, mille põhjustavad meie mõjuvõimu alt väljajäävad olukorrad ja takistused, sealhulgas, kuid mitte ainult streigid, valitsuse tegevus, sõjad või rahvuslikud kriisiolukorrad, terrorismiohud või -aktid, keskkonna- või kliimamuutused, kolmanda poole kohustuste mittetäitmine, internetiühenduseprobleemid ning tark- ja riistvara häired. Sellise vääramatu jõu toimumise korral üritame viivitused võimalikult kiiresti likvideerida.